<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15932754\x26blogName\x3db-site\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thebsite.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thebsite.blogspot.com/\x26vt\x3d4187376618034530232', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

quarta-feira, julho 01, 2009

Kila menos 5 segundos


So lean ar aghaidh ag fás, ná teip, ná cúlaígh, cuir leis, cuir leat
Cúir do lorg ar an saol, agus leag do lámh air, fág do rian, sáigh fréamh. Faoin tálamh agus sú aníos do tina, do lón, do bhéile,
do bheatha, do bhéile, do bheatha, do bhéile beannaithe,
an méid atá ag dul duit, an méid atá uait, don saol atá i ndán duit san am atá le teacht.
Abair do phaidir agus cothaigh í, cothaigh í, cothaigh í, cothaigh í, siúl do bhóthar, scríobh do scéal, sín amach do chuid sciathán agus oscail do

...

[e por aí fora]